گنجی بازی را بُرد!

برای اثبات ادعائی که در عنوان این مطلب کرده ام اجازه بدهید از قضیه خُلف استفاده کنم، یعنی نشان دهم که چه کس یا کسانی بازنده ی بازی انتخابات اخیر در ایران بودند. شورای نگهبان از همانروز که مثل گذشته دست به تعیین صلاحیت برخی و رد صلاحیت باقی متقاضیان نامزدی ریاست جمهوری زد خود را بازنده اصلی این بازی ساخت چون هیچ انسان آگاهی در ایران و جهان نظارت استصوابی را به رسمیت نمی شناسد و نخواهد شناخت. “رهبر” هم بازی را بیش از همه به خاطر افشاگری مهدی کروبی که سنگینی قبول شکست برای یک روز مصلحت نظام را از یادش برد و دست پسر رهبر را در تقلب انتخاباتی رو کرد، در نزد همه باخت. بازنده بودن خود کروبی هم همچون باقی کاندیداهائی که به دور دوم نرسیدند دیگر نیاز به اثبات ندارد. آن گروهی که انتخابات را تحریم کرده بود هم با صفهای طویلی که در حوزه های رای گیری تشکیل شد، با همه این که ممکن است بخشی از آن هم ظاهر سازی بوده باشد، بازی را باخت. توده مردم ایران هم با از صندوق در آمدن یک حزب اللهی دو آتشه به عنوان رئیس چمهور تازه اش شاید نه اگر بازنده اصلی که دستکم یکی از بازندگان اصلی است. باقی می ماند آن دسته از هنرمندان، روشنفکران، روزنامه نگاران و فعالین سیاسی که به هر دلیل به هاشمی رفسنبحانی دخیل بستند که خودشان بهتر از هر کس می دانند تا چه حد بازنده شده اند. و آخرین و سرافکنده ترین بازندگان، خود آقای رفسنجانی است که سالها پیش در مصاف با اکبر گنجی رسوا، و دیروز با تیپای ملت از بازی اخراج شد. با این همه بازنده در بازی انتخابات اگر اکبر گنجی برنده نیست پس کیست؟