یک ابتکار جالب


همانطور که پیش تر نوشتم این روزها مراسم بزرگداشت چهارصدمین سال انتشار رمان شگرف “دن کیشوت” در دنیای اسپانیائی زبان در جریان است. سازمان “تلویزیون بین المللی اسپانیا” در این زمینه دست به ابتکار جالبی زده است که از هر نظر تازگی دارد. نام این ابتکار “فضای کوچک” است که اشاره دارد به فضای کوچکی که در میان برنامه های عادی تلویزیون باز کرده اند برای خواندن “ده سطر” از کتاب “دن کیشوت” که هر بار بیش از دو دقیقه به طول نمی انجامد. قرار است سرتاسر کتاب به دین ترتیب توسط نویسندگان و فرهیختگان اسپانیائی و آمریکای لاتینی خوانده و پخش شود. اولین “ده سطر”، دو روز قبل توسط “دُن خوان کارلوس” پادشاه اسپانیا در مقابل دوربین تلویزیون خوانده شد.


  


“خوان کارلوس” در حال خواندن ده سطر آغازین رمان “دن کیشوت”


 


دیروز هم نوبت “گابریل گارسیا مارکز” بود که ده سطر دیگر از “دن کیشوت” را جلو دوربین بخواند. وسوسه شدم بدانم چند نفر باید در این ابتکار سهیم شده باشند. آخرین چاپ رمان را که از روی نسخه نخستین آن به تازگی در آمده برداشتم و دیدم 1100 صفحه و هر صفحه 45 سطر دارد. با یک حساب سر انگشتی فهمیدم تعداد آدمها سر به پنج هزار می زند و خواندن تمام رمان 166 ساعت به طول خواهد انجامید!