سپاس

استقبال کم نظیر شما از بازگشائی روزنوشتهایم در صفحه “از دور بر آتش” غافلگیرم کرده است. به قدری مراجعین به “از دور بر آتش” افزایش یافته است که پاسخش را فقط می توانم با کار بیشتر و نوشتن مطالب متنوعتر به نشانه احترامم به خواست شما بدهم. و جا دارد همینجا از دوستان نازنینی که با “لینک دادن” دسترسی خوانندگان را به این صفحه آسانتر می کنند سپاسگزاری کنم بویژه از فرشاد عزیز که مسئول سایت پر طرفدار “گویا” ست و هیچگاه محبتش را از من دریغ نکرده است.