باز هم تعویق در کار کلاس فیلمنامه نویسی و فیلمسازی اینترنتی

هنوز مشکلات شناخته شده راه اندازی یک “سایت اینتراکتیو” حل نشده بود که مشکلات ناشناخته ای هم به آن افزون شد. دوستان حلقه ملکوت که همواره به کمک من شتافته اند می گویند “سایت برداشت ۷” را نمی توانند بصورت یک سایت اینتراکتیو بسازند چون امکاناتشان اجازه نمی دهد. آنچه امکان پذیر است سایتی است با مشخصات تکنیکی همین سایتی که دارم ولی با طراحی و صفحه آرائی متفاوت، که البته این چیزی نیست که مشکل مرا حل کند.
در سفری که هفته پیش به بلژیک داشتم برخی از دوستان وارد به ماجرا، مشکلات و راه حلهای موجود را برایم برشمردند و قولهائی هم برای پیگیری کار دادند. تازه دانستم سایتی با مشخصات مورد نظر من نیاز به ظرفیتی وسیع و کسی که بطور مداوم آن را “به روز” کند دارد. با کمک و راهنمائی همان دوستان، طرح مورد نیاز را روی کاغذ آوردیم تا این بار با چشم بازتر آنرا پیگیری کنیم حتى اگر چند ماهى به درازا بکشد. من البته با همه این مشکلات به پیشرفت کار امیدوارم و همانطور که پیشترها هم گفته ام در کار من دیر و زود هست اما سوخت و سوز نیست!