هفته سگی

جنایت باور نکردنی بمب گذاری در قطار مادرید در هفته ایکه ساعات آخرش را می گذرانیم یکبار دیگر مرا به یاد جمله ای از سلمان رشدی انداخت که در مصاحبه ای تلویزیونی پس از صدور فتوای قتلش توسط خمینی، سیزده چهارده سال پیش، بر زبان راند. او گفته بود: “بنیادگرائی مذهبی فاشیسم زمانه ماست.” من این جمله را از این رو به یاد دارم چون همین بخش از مصاحبه را در آغاز فیلم مستندی که در مورد سانسور در ایران با عنوان “شب بعد از انقلاب” ساختم، آورده ام. براستی که فاشیسم تعریفی رساتر از آنچه این روزها در اینسو و آنسوی جهان توسط بنیادگرایان اسلامی رخ می دهد ندارد. آنها که فعلا امکان برپائی کوره های آدمسوزی را در این جا و آن جای جهان ندارند رستورانها و هواپیماها و قطارها را به کوره های آدمسوزی تبدیل کرده اند.