که عشق آسان نمود اول ولى افتاد مشکلها

کار راه اندازى سایت “برداشت ۷” و آغاز کار “کلاسهاى فیلمنامه نویسى و فیلمسازى اینترنتى” بدجورى به دارزا کشیده است. ظاهرا انجام کار از نظر تکنیکى پیچیده تر و وقتگیر از آن بود که من عجول انتظارش را داشتم. دوستانى هم که مشغول کارند درگیریهاى روزمره اشان بیش از آن است که بتوانند وقت بیشترى به آن اختصاص دهند. همین امشب از آنها شنیدم که دستکم یک هفته باید دندان روى جگر بگذارم و منتظر بمانم.
اما قول قول است و من دیر یا زود این کار جالب را آغاز خواهم کرد. تا کنون عده زیادى از علاقمندان به شرکت در این کلاسهاى اینترنتى به طرق مختلف، و اغلب با ارسال ایمیل، با من تماس گرفته اند. برخى حتى میخواسته اند خلاصه فیلمنامه شان را برایم بفرستند که من همینجا از آنها درخواست میکنم این یکى دو هفته را صبر کنند تا من در سایت تازه نحوه نوشتن خلاصه فیلمنامه ﴿synopsis﴾ را به شکل حرفه اى برایشان توضیح دهم. آدرس ایمیل فارسى تازه اى هم تدارک دیده ام که به موقع در اختیارتان خواهم گذاشت تا نوشته هایتان را ﴿که حتما باید به خط فارسى باشد و نه به خط من در آوردى “فارسانگلیسى”!﴾ به همان آدرس برایم بفرستید. باز هم شما را در جریان پیشرفت کار خواهم گذاشت. پیروز باشید!