در باره “عکسهاى یادگارى من”

همانطور که میتوان حدس زد داشتن دوربین عکاسى براى زندانیان همیشه در زندانهاى ایران ممنوع بوده است. عکسهاى یادگارى من که تعدادشان بسیار بیشتر از سه تا عکسى است که قبلا در این سایت ملاحظه کرده اید، نه با دوربین معمولى عکسبردارى شده اند و نه حتى با دوربین مخفى. من آنها را جلو چشم زندانى و زندانبان، با عدسى چشمهایم گرفته و در نوار مغزم ثبت کرده ام. به شما تضمین میدهم که این عکسها به همان اندازه ى عکسهائى که با دوربینهاى معمولى گرفته میشوند واقعى و قابل استناد هستند. با استقبالى که از این چند قطعه عکس کرده اید مسلما به تدریج عکسهاى دیگرى از این مجموعه را در همین سایت برایتان به تماشا خواهم گذاشت.