عرض امتنان

از همه مومنانى که با دعاى خیرشان موجب شدند که این حقیر در امتحان تئورى موتورسوارى به توفیق چشمگیر‌ى نائل آید ممنونیت ویژه دارم!!!