کوباى شاد

این نام فیلمى است سینمائى که کریم دریدى کارگردان تونسى/ فرانسوى سه سال پیش آنرا در کوبا ساخته است. فیلم از آن کارهاى بىداستان است که بر مبناى سفر ساخته مىشوند. کارگردان موفق شده است خواننده پیر کوبائى، دل‌مورالس معروف به ال‌گایو ﴿به معنى خروس﴾ را از هاوانا به این شهر و آن شهر در این جزیره بزرگ ببرد و از ملاقات او با موزیسینهاى محلى فیلمبردارى کند. فیلم مملو از آهنگهاى دلنشین و گوشنواز است که توسط ال‌گایو و خوانندگان و نوازندگان محلى کوبا در مقابل دوربین اجرا مىشود. مشارکت مردم عادى در رقص و آواز محلى در کوچه‌ها و خیابانهاى شهرهاى کوچک کوبا که با اشتیاق با خوانندگان و نوازندگان همپا و همنوا مىشوند حال و هواى یک فیلم مستند را به این اثر سینمائى مىدهد، چرا که مردم کوبا جدا از مشکلات چشمگیر سیاسى و اقتصادى روزمره‌شان به شکلى باورنکردنى شادند. شاید همین خصوصیت ویژه مردم کوبا کارگردان را به خلق فیلم دیدنى کوباى شاد واداشته باشد.